top of page

Obxectivos.

  • Avanzar na lectura comprensiva.

  • Repasar e aprender aspectos gramaticais e estruturas léxicas.

  • Desenvolver destrezas orais e escritas (comprensión e expresión)

  • Buscar, seleccionar, e sintetizar información sobre Filgueira Valverde e a súa obra.

  • Coñecer as características das infografías e elaborar unha.

Trabalos realizados polos alumnos de 3º Diversificación,cursos de 1º ESO e alumnos con NEAE do IES María Sarmiento de Viveiro.

@Isabelmbs

bottom of page